L’assemblea general és l’òrgan sobirà de la nostra associació; totes les famílies sòcies en formem part i estem convocats a assistir-hi.

L’Assemblea General està formada per les famílies membres de l’associació, reunides en Assemblea General legalment constituïda. En l’Assemblea decidim per majoria els assumptes més importants de l’Associació. Tots els socis i sòcies quedem subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi les persones absents, les que en discrepen i les presents que s’han abstingut de votar.

Reunits i reunides en Assemblea General, podem:

  • Modificar els estatuts.
  • Escollir qui forma part de la Junta de l’AMPA.
  • Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals; fixar, si és el cas, les quotes amb que les famílies sòcies contribuïm; aprovar la gestió de l’associació, etc.
  • Aprovar un reglament de règim interior.
  • I totes les qüestions fonamentals que tenen a veure amb l’associació, la seva continuïtat o dissolució, l’establiment de les seves línies essencials d’actuació i dels seus principis i valors.

Acta assemblea AMPA octubre 2016

Acta reunió maig 2018